Διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για την σίτιση και στέγαση

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Πέμ, 25/05/2017

Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για την σίτιση και στέγαση στο ξενοδοχείο, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 1 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23/06/2017, προκειμένου να ανακοινωθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2017- 2018

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για σίτισηφοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα https://secretariat.teicrete.gr/ , και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).
 2. Βεβαίωση εγγραφής,όπου θα φαίνεται η ανανέωση του τρέχοντος εξαμήνου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο.
 3. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2016 για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016). Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25) της ηλικίας του, εργάζεται και υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
   • Εάν ο φοιτητής δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, προσκομίζει το Ε1 των γονέων καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΕΝ μοριοδοτούνται τυχόν οικογενειακά στοιχεία (π.χ.: ανεργία γονέων, ανήλικα αδέλφια, κλπ.).
   • Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Βεβαίωση Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016).
  • Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (3, 4) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα.
  • Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών ή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο υπογραφής του οργάνου που εξέδωσε το έγγραφο.
  • Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή Φοιτητής-τρια σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
 4. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του
 5. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.
 6. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς. Απαιτείται η Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψήφιου για σίτιση φοιτητή. Σε περίπτωση «Διάστασης», απαιτείται βεβαίωση από τον αρμόδιο δικηγόρο.

 _______________________________________________________

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 Όσοι από τους φοιτητές μας υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες για να έχουν το προνόμιο της προτεραιότητας σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, υποχρεούνται να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παρενθέσεις:

α) Άνεργοι: (Βεβαίωση ανεργίας από τον (Ο.Α.Ε.Δ)β) Πολύτεκνοι: (Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος)γ) Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο(25)έτος της ηλικίας τους: (Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή).δ) Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το25οέτος της ηλικίας τους: (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)ε) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι, νεφροπαθής που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα που οφειλόμενα σε αναπηρία άνω τον 67%: (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)στ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156) (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)ζ) Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25 έτος της ηλικίας τους. (Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης της γέννησης.)η) Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές. (Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.)

Σημείωση
Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δεν επιστρέφονται.
Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση.
Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2017- 2018

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα https://secretariat.teicrete.gr/ , και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).
 2. Βεβαίωση σπουδών (για την Φοιτητική Μέριμνα)όπου θα αναγράφεται το ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον του (30%) του συνόλου των μαθημάτων μέχρι την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2017.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο.
 3. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2016 για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016). Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25) της ηλικίας του, εργάζεται και υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
   • Εάν ο φοιτητής δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, προσκομίζει το Ε1 των γονέων καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΕΝ μοριοδοτούνται τυχόν οικογενειακά στοιχεία (π.χ.: ανεργία γονέων, ανήλικα αδέλφια, κλπ.).
   • Αν δηλώνονται Αυτοτελή Φορ. Ποσά από 3.000 € και πάνω, πρέπει να προσκομίζονται τα έγγραφα που δικαιολογούν την προέλευση τους.
   • Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Βεβαίωση Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016).
  • Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (3, 4) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα.
  • Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών ή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο υπογραφής του οργάνου που εξέδωσε το έγγραφο.
  • Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
 4. Δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (Δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση επιλογής, θα ζητούνται κατά την παραλαβή του δωματίου).
 5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του
 6. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.
 7. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός
 8. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς. Απαιτείται η Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψήφιου για σίτιση φοιτητή. Σε περίπτωση «Διάστασης», απαιτείται βεβαίωση από τον αρμόδιο δικηγόρο.

___________________________________________________________________________

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στην λέσχη ή στην εστία δεν επιστρέφονται.
  • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρούνται αυστηρά.
  • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
  • Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το ποσοστό το 30% των μαθημάτων δε μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για στέγαση.

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

  • Οι δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) εκκαθαρίζονται με την υποβολή τους. Άρα όλοι μπορείτε να εκτυπώστε το εκκαθαριστικό σας και να το προσκομίσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  • Το μεγαλύτερο από τα εισοδήματα λαμβάνεται σαν κύριο εισόδημα
  • Το τεκμαρτό εισόδημα θεωρείται εισόδημα.
  • Αν δεν υπάρχει άλλο εισόδημα εκτός του τεκμαρτού τότε το τεκμαρτό θα λαμβάνεται υπόψη σαν εισόδημα που προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλματα.
  • Όλα τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά όπως, αγροτικές ενισχύσεις, επιδότηση ενοικίου, το επίδομα πολυτεκνίας κλπ., θεωρούνται εισόδημα.
  • Προκειμένου όμως ο κρινόμενος να πάρει την πριμοδότηση των 1 έως 4 μορίων - κατά περίπτωση - που αφορά σε εισοδήματα μόνο για μισθωτές υπηρεσίες ή αγροτικές επιχειρήσεις, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αντίστοιχη υπηρεσία που χορηγεί το εισόδημα αυτό.
  • Όταν το εκκαθαριστικό εμφανίζει στον έναν από τους δύο γονείς ζημία, λαμβάνεται ως εισόδημα αυτό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ως φορολογητέο εισόδημα.
  • Το μηδενικό εισόδημα επιβεβαιώνεται μόνο με μηδενικό εκκαθαριστικό και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.
  • Δεν λαμβάνεται υπόψη από ιδιώτη λογιστή, βεβαίωση για ανάλυση των ποσών που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό.
  • Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 67%.
  • Αν υπάρχουν δύο δικαιολογητικά, π.χ ασθενείας 67% και ανεργία ή διαζευκτήριο και θάνατος, μοριοδοτείται το ευνοϊκότερο για το φοιτητή. (Εξαιρείται η περίπτωση του ανήλικου και ταυτόχρονα ανάπηρου παιδιού).
  • Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας που αναφέρονται σε συγκεκριμένο παρελθόντα χρόνο.
  • Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά ανοικτού Πανεπιστημίου
  • Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά φοίτησης γονέων.
  • Για να ισχύει η μοριοδότηση των διαζευγμένων γονιών, απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση διαζυγίου από το Μονομελές Πρωτοδικείο.
  • Σε περίπτωση Διάστασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τονδικηγόρο τους.
  • Αν ένας εκ των δύο γονιών έχει ξαναπαντρευτεί και έχει παιδιά από τους δύο γάμους, ένα εκ των οποίων είναι και ο υποψήφιος φοιτητής, λαμβάνεται ως εισόδημα το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος της νέας οικογένειας. Μόνο σε περίπτωση που προσκομίσει δικαιολογητικά απ΄τα οποία προκύπτει ότι την επιμέλεια την έχει ο έτερος γονέας, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συγκεκριμένου γονέα.

Όλα τα πρόσθετα δικαιολογητικά για να μοριοδοτούνται πρέπει να κατατεθούν μέσα στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη.