Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για άτομα με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

Υποβλήθηκε από ggeorge . Ημερομηνία: Παρ, 16/06/2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητες της ιδιαίτερα δε στην εκπαίδευση.

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ενημερωθείτε  για τις δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες και να περιγράψει βήμα προς βήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί .

Επισημαίνουμε  ότι η ικανοποίηση της αίτησης σας δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα και από το διαθέσιμο κονδύλι χρηματοδότησης, το οποίο έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα .

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι, σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση σας πριν από την μετακίνηση σας στο εξωτερικό, το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης που θα λάβετε θα αναφέρεται στην αρχική σύμβαση που θα υπογράψετε με το Ίδρυμα σας, διαφορετικά θα χρειαστεί να υπογράψετε τροποποίηση της αρχική σας σύμβασης .Επίσης κατά την επιστροφή σας, θα πρέπει να υποβάλλεται στο Ίδρυμα σας οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα επιπλέον χρηματοδότηση. Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα  χρηματοδότηση, η Εθνική Μονάδα θα προβεί σε ανάκτηση της αχρεωστήτως  καταβληθείσας χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα συνημμένα:

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΕΚ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε απο το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και στις προγραμματισμένες συναντήσεις πληροφορησης του Γραφείου οι οποιες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του.