Τροποποίηση Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης & Κοσμητείας Σχολής