προσωπικό

Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για άτομα με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητες της ιδιαίτερα δε στην εκπαίδευση.

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ενημερωθείτε  για τις δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες και να περιγράψει βήμα προς βήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί .

Επισημαίνουμε  ότι η ικανοποίηση της αίτησης σας δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα και από το διαθέσιμο κονδύλι χρηματοδότησης, το οποίο έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα .

Διάφορες επιτροπές της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων για το ακαδημαϊκό 2016-7

Επιτροπή Φωτοτυπικού ( fototipiko@chania.teicrete.gr)

1. Τον Καθηγητή Εφαρμογών Νικόλαο Πετράκη (ως Πρόεδρο),

2. Τον Καθηγητή Εφαρμογών Ιωάννη Βουρδουμπά (ως μέλος),

3. Το μέλος ΕΤΕΠ Εμμανουήλ Χλωράκη (ως μέλος),

4. Το μέλος ΕΤΕΠ Στυλιανό Πιοτογιαννάκη (ως μέλος για το Ρέθυμνο), και

5. έναν φοιτητή.

 

Επιτροπή Βιβλιοθήκης ( biblio@chania.teicrete.gr)

1. Τον Επίκουρο Καθηγητή Ευάγγελο Κόκκινο (ως Πρόεδρο),

2. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Λυδάκη-Σημαντήρη (ως μέλος),

3. Το μέλος ΕΤΕΠ Ειρήνη Κατράκη (ως μέλος),

4. Τον Διοικητικό Υπάλληλο Αντώνη Ψιμουλάκη (ως μέλος για το Ρέθυμνο), και

5. έναν φοιτητή.

 

Σίτιση  ( sitisi@chania.teicrete.gr)

Ετικέτες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-17

Συνημμένα δείτε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τις προκηρύξεις για πρόσληψη Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το έτος 2016-17.

Ετικέτες

Μητρώο Εξωτερικών & Εσωτερικών Μελών

Μητρώο Εξωτερικών & Εσωτερικών Μελών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Ε.Ε.) για τη συγκρότηση των Ειδικών Επταμελών Επιτροπών Επιλογής ή Εξέλιξης μελών Ε.Π.

Τήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Προσωπικό

Στη Σχολή υπηρετεί το παρακάτω προσωπικό:

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.): σαράντα δύο (42) μέλη.

 • Καθηγητές,
 • 8 Αναπληρωτές Καθηγητές
 • 11 Επίκουροι Καθηγητές και
 • 16 Καθηγητές Εφαρμογών

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Οκτώ (8) μέλη.

Διοικητικό Προσωπικό: Δεκαπέντε (15) μέλη.

 

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Ετικέτες

Διοίκηση Σχολής

Όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι:

 • Ο Διευθυντής της Σχολής
 • Η Διεύθυνση Σχολής
 • Γενική Συνέλευση Σχολής

Στη Διεύθυνση της Σχολής συμμετέχουν:

 1. Ο Διευθυντή της Σχολής,
 2. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων και
 3. ένας εκπρόσωπος των φοιτητών της Σχολής χωρίς δικαίωμα ψήφου*

 

Διεύθυνση Σχολής 

Διοικητικό Προσωπικό Σχολής

Γραμματεία Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών

Κλεονίκη Γείτονα

 • Τηλέφωνο: 2821023058, εσωτερικό: 158
 • Email: gitona(at)staff.teicrete.gr

 

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ.

Ζυμβραγού Ελένη

 • Τηλέφωνο: 2821023006, εσωτερικό: 106
 • Email: zema(at)chania.teicrete.gr

 

Καλλιόπη Γκατζούνη

 • Τηλέφωνο: 2821023008, εσωτερικό: 108
 • Email: kalliopi(at)chania.teicrete.gr