Κοινωνική Μέριμνα

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Τετ, 22/06/2016
μεριμνα

Στο πλαίσιο διεκδίκησης και υποστήριξης της κοινωνικής πολιτικής της Σχολής Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, καλούνται οι φοιτητές της Σχολής που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά ή/και κοινωνικά προβλήματα, που δυσχεραίνουν την ομαλή πραγματοποίηση των σπουδών τους, να το δηλώσουν γραπτά και με σχετικά στοιχεία στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας της Σχολής. Όλα τα στοιχεία κατατίθενται εμπιστευτικά και διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ του δικαιώματος σίτισης ,περίθαλψης και στέγασης, οι φοιτητές/ες που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλης Σχολής, παρακολουθούν κάποιο κύκλο μαθημάτων για επιμόρφωση, έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους , που κάνουν πρακτική άσκηση ή έχουν συμπληρώσει το 12ον εξάμηνο φοίτησης.

μεριμνα

Οι φοιτητές θα πρέπει κάθε εξάμηνο να κάνουν ανανέωση εγγραφής.

 Σε περίπτωση μη εγγραφής 2 συνεχόμενων ή 3 διακεκομμένων εξαμήνων γίνεται αυτοδίκαιη διαγραφή του φοιτητή.

Επίσης δεν πρέπει να έχουν εκκρεμότητες στην βιβλιοθήκη, γιατί γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα της φραγή, στην εκτύπωση δικαιολογητικών (βεβαίωση εγγραφής, πιστοποιητικό στρατολογίας) κ.τ.λ.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να διακόψει για ένα ορισμένο χρόνο πρέπει να κάνει αίτηση αναστολής των σπουδών του, στην γραμματεία. Κατά τη διάρκεια της αναστολής (μέχρι 2 εξάμηνα) ο φοιτητής χάνει προσωρινά όλα τα φοιτητικά του δικαιώματα. Όμως το παραπάνω διάστημα δεν προσμετράτε στα τυπικά εξάμηνα φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο φοιτητικής μέριμνας.