Στέγαση

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Τετ, 22/06/2016
μεριμνα

Για τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές  η Σχολή ΣΕΦΕ του ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει δωρεάν  16 κλίνες σε ξενοδοχείο της πόλης των Χανίων. Για τους παλιούς φοιτητές τα δικαιολογητικά για δωρεάν στέγαση στο ξενοδοχείο  συμπληρώνονται  ηλεκτρονικά  τον μήνα Ιούνιο. Για τους νεοεισαχθέντες τα  δικαιολογητικά συμπληρώνονται  ηλεκτρονικά  την περίοδο των εγγραφών τους στη Σχολή.

 

Δικαιολογητικά για την  δωρεάν στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχείο των Χανίων

1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα  https://secretariat.teicrete.gr/, έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και προσκομίζεται αποδεικτικό – εκτύπωση αυτής).

2. Βεβαίωση εγγραφής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον του (30%) του συνόλου των μαθημάτων μέχρι την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2015.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος 2016 για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015). Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25) της ηλικίας του, εργάζεται και υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Εάν ο φοιτητής δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, προσκομίζει το Ε1 των γονέων καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα.

  • Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Βεβαίωση Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014).
  • ΟΙ φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (3, 4) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα.
  • Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών ή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο υπογραφής του οργάνου που εξέδωσε το έγγραφο.

5. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος (του Φοιτητή)

7. Δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του

9. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.

10. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός

11. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς. Απαιτείται η Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψήφιου για σίτιση φοιτητή. 

 

μεριμναΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στην λέσχη ή στην εστία δεν επιστρέφονται.
  • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρούνται αυστηρά.
  • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
  • Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το ποσοστό το 30% των μαθημάτων δε μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για στέγαση.

 

μεριμναΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1. Οι δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) εκκαθαρίζονται με την υποβολή τους. Άρα όλοι μπορείτε να εκτυπώστε το εκκαθαριστικό σας και να το προσκομίσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

2. Το μεγαλύτερο από τα εισοδήματα λαμβάνεται σαν κύριο εισόδημα

3. Το τεκμαρτό εισόδημα θεωρείται εισόδημα.

4. Αν δεν υπάρχει άλλο εισόδημα εκτός του τεκμαρτού τότε το τεκμαρτό θα λαμβάνεται υπόψη σαν εισόδημα που προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλματα.

5. Όλα τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά όπως, αγροτικές ενισχύσεις, επιδότηση ενοικίου, το επίδομα πολυτεκνίας κλπ., θεωρούνται εισόδημα.

6. Προκειμένου όμως ο κρινόμενος να πάρει την πριμοδότηση των 1 έως 4 μορίων - κατά περίπτωση - που αφορά σε εισοδήματα μόνο για μισθωτές υπηρεσίες ή αγροτικές επιχειρήσεις, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αντίστοιχη υπηρεσία που χορηγεί το εισόδημα αυτό.

7. Όταν το εκκαθαριστικό εμφανίζει στον έναν από τους δύο γονείς ζημία, λαμβάνεται ως εισόδημα αυτό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ως φορολογητέο εισόδημα.

8. Το μηδενικό εισόδημα επιβεβαιώνεται μόνο με μηδενικό εκκαθαριστικό και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

9. Δεν λαμβάνεται υπόψη από ιδιώτη λογιστή, βεβαίωση για ανάλυση των ποσών που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό.

10. Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 67%.

11. Αν υπάρχουν δύο δικαιολογητικά, π.χ ασθενείας 67% και ανεργία ή διαζευκτήριο και θάνατος, μοριοδοτείται το ευνοϊκότερο για το φοιτητή. (Εξαιρείται η περίπτωση του ανήλικου και ταυτόχρονα ανάπηρου παιδιού).

12. Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας που αναφέρονται σε συγκεκριμένο παρελθόντα χρόνο.

13. Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά ανοικτού Πανεπιστημίου

14. Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά φοίτησης γονέων.

15. Για να ισχύει η μοριοδότηση των διαζευγμένων γονιών, εκτός του διαζευκτήριου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν και βεβαίωση από τον αρμόδιο δικηγόρο.

16. Αν ένας εκ των δύο γονιών έχει ξαναπαντρευτεί και έχει παιδιά από τους δύο γάμους, ένα εκ των οποίων είναι και ο υποψήφιος φοιτητής, λαμβάνεται ως εισόδημα το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος της νέας οικογένειας. Μόνο σε περίπτωση που προσκομίσει δικαιολογητικά απ΄τα οποία προκύπτει ότι την επιμέλεια την έχει ο έτερος γονέας, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συγκεκριμένου γονέα.

17. Όλα τα πρόσθετα δικαιολογητικά για να μοριοδοτούνται πρέπει να κατατεθούν μέσα στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη.